Вівторок, 26.05.2020, 15:05    
Ви увійшли як | Група "Гості" | RSS Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід


Головне менюКатегорії розділутест скорости интернета

Ставище

Методична робота


                   Роль методичної роботи

     в підвищенні професійної підготовки вчителя

     Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

   Науково-методична робота є основним компонентом системи підвищення кваліфікації, важливою ланкою в системі безперервної освіти. Зазначимо також, що це цілісна система взаємопов'язаних дій, які забезпечують постійний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті - підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу.

   Найважливішою метою науково-методичної роботи є підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору. Тому пріоритетними напрямами науково-методичної роботи є: формування професійної компетентності майбутніх педагогів у контексті європейського виміру якості, формування та розвиток художньо-естетичних ціннісних орієнтацій учнів; формування творчої особистості сучасного педагога, його корпоративної культури в умовах демократичного суспільства.

         Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних із використанням застарілих методик (коригуюча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним вимогам (контрольно-інформаційна).

Крім того, у процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

   Внутрішньошкільна науково-методична робота має забезпечувати підтримку належного професійного рівня кожного з педагогів і колективу в цілому, формування високої загальної і професійної культури вчителя, його готовності до творчості, до вироблення власного індивідуального стилю педагогічної діяльності, до прийняття нестандартних рішень, уміння співпрацювати з учнями, батьками, колегами.

Методична робота в сучасній школі 

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм із проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Правильна організація науково-методичної роботи сприяє підвищенню рівня цілеспрямованості, вмотивованості, системності й упорядкованості діяльності педагогічного колективу, що позначається на рівні професійно-педагогічної компетентності вчителів і якості навчально-виховного процесу в цілому.

Отже, методична робота в школі спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, збагачує педагогічний колектив, забезпечує розвиток особистості школярів, високу якість отриманих знань та сформованість необхідних умінь і навичок випускників, а її функції полягають у визначенні системи заходів, спрямованих на досягнення найкращих результатів.


Методична скарбничка 
nullМетодична робота в школі
Її напрямки
 
    Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

     Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

     Реформування освітньої галузі ототожнюється сьогодні з інноваційними процесами, а відтак суспільству потрібні педагоги, що мають високий рівень професійної компетентності та здатність до запровадження інновацій. Актуальним в наш час залишається також визначення в школі стратегії й тактики управлінської діяльності, активізація вчительської творчості, стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів, упровадження інноваційних педагогічних та методичних технологій, до яких серед інших належить і педагогічне проектування.
     Саме тому в основу моделі науково-методичної роботи закладу було покладено проектно-цільовий підхід, спрямований на розробку плану дослідження перспектив, створення діяльнісно-цільового образу взаємодії з учнями та вчителями в умовах особистісно-орієнтованого освітнього процесу, кінцевим результатом якого має стати перетворення цього образу на об'єктивну реальність.
     Успішний учитель сьогодні - це справжній професіонал і творча особистість, який вміє проектувати як маршрут власного професійного розвитку, так і успіх своїх учнів. Адже загально відомо, що ключовими постатями всіх реформаційних змін і відповідальними за тих, хто проводить ці зміни були саме вчителі, освіта завжди вважалась платформою та основною рушійною силою будь-якого реформаційного процесу у суспільстві.
     Тому для досягнення справжнього педагогічного успіху, який заключається у перетворенні знань нашої молоді на спільне майбутнє з міцним соціально-економічним добробутом, політичною стабільністю та почуттям національного задоволення вчителю сьогодні необхідно практично оволодіти інноваційними видами педагогічної культури, проектною та гностичною компетенціями, навичками саморозвитку, самооцінювання та самовдосконалення. Задля досягнення такої мети необхідним стало проведення змін в умовах функціонування закладу та перехід до демократичної системи управління освітнім процесом, орієнтованої на як особистісний розвиток кожного вчителя, так і на підвищення рівня самоорганізації та самовираження професійного потенціалу педагогічного колективу загалом.
 
ПРІОРИТЕТНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
 
• створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності вчителя та покращення якості надання освітніх послуг;
• забезпечити умови для реалізації науково-методичної проблемної теми школи, району;
• організувати впровадження та забезпечити необхідний супровід реалізації управлінсько-методичних проектів «Портфоліо вчителя», «Портфоліо учня»;
• досягти оволодіння вчителями та широкого впровадження в навчально-виховний процес ефективних сучасних технологій особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного підходу та інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків "учитель-учень";
• створити умови для формування, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів школи, розвитку іміджологічної культури, зростання мотивації до постійного самовдосконалення та самореалізації.
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
 
• Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
• Формування методичної культури педагогічних працівників
• Дослідно-експертна діяльність
• Аналітико-моніторингова діяльність
• Впровадження інноваційних технологій управління з метою зміни управлінських відносин.
• Створення освітніх програм розвитку, нових критеріїв ефективності навчання та виховання.
• Формування інформаційної культури педагогів.
• Підготовка кадрів, здатних до проектування розвитку власної педагогічної діяльності та успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.
 
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:
 
• Наявність власної нормативної бази (Статут школи, Програма розвитку школи, Програма впровадження профільної освіти в школі, перспективний та річний плани роботи тощо).
• Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення. • Досвід реалізації шкільних інноваційних управлінських проектів.
• Досвід участі у Всеукраїнських та міжнародних громадських проектах.
• Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.
 
ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
 
• Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.
• Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.
• Програми і практичні розробки формування портфоліо вчителя за рівнями (вчитель-початківець, вчитель-практик, вчитель-новатор) та предметними напрямами (портфоліо вчителя початкових класів, портфоліо вчителя математики, вчителя іноземних мов тощо).
• Функціонування електронних портфоліо вчителів на сайті школи
• Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.
• Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.
• Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.
• Збільшення результативності участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких та творчих конкурсах районного, обласного рівнів.
• Підготовка конкурентноспроможних та соціально-адаптивних випускників, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.
• Підвищення рейтингу школи серед закладів району.
 
 

 

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Сайти учнів школи